Általános Szerződési Feltételek

1. Érvényesség

1.1 A Mey Maschinenbau Prien GmbH & Co. KG (a továbbiakban: "Szállító") kizárólag a jelen általános szállítási feltételek alapján történnek. Ezek szerves részét képezik minden olyan szerződésnek, amelyet az eladó az általa kínált szállítások vagy szolgáltatások tekintetében a szerződéses partnereivel (a továbbiakban szintén "ügyfél") köt. Ezek vonatkoznak minden jövőbeli, az Ügyfélnek szóló szállításra, szolgáltatásra vagy ajánlatra is, még akkor is, ha azokról külön nem állapodtak meg újra.

1.2 A Megrendelő vagy harmadik felek feltételei nem alkalmazandók, még akkor sem, ha a Szállító külön nem tiltakozik azok alkalmazása ellen az egyes esetekben. Még ha a szállító hivatkozik is egy olyan levélre, amely az ügyfél vagy egy harmadik fél feltételeit tartalmazza vagy azokra hivatkozik, ez nem jelenti a feltételek érvényességéhez való hozzájárulást.

2. Ajánlat és szerződéskötés

2.1 A Szállítót 21 napig kötik az ajánlatok és a költségbecslések.

2.2 A Szállító és az Ügyfél közötti jogviszonyt kizárólag az írásban megkötött adásvételi szerződés szabályozza, beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is. A vonatkozó megrendelés és az azt követő megrendelés-visszaigazolás, valamint - adott esetben - a felettes szállítási keretszerződések is ebben az értelemben írásban megkötött adásvételi szerződésnek tekintendők. Ez utóbbiak teljes mértékben tükrözik a szerződő felek között a szerződés tárgyában létrejött valamennyi megállapodást. A szállító által a szerződés megkötése előtt tett szóbeli ígéretek jogilag nem kötelező érvényűek, és a szerződő felek közötti szóbeli megállapodások helyébe az írásbeli szerződés lép, kivéve, ha a szerződő felek kifejezetten másként állapodtak meg.

2.3 A megkötött megállapodások kiegészítései és módosításai, beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is, csak írásban érvényesek. A távközlési úton, különösen e-mailben vagy faxon történő továbbítás ebben az összefüggésben elegendő az írásbeliség betartásához.

2. 4 A szállító által a szállítás vagy szolgáltatás tárgyára vonatkozóan megadott információk (pl. súlyok, méretek, használati értékek, terhelhetőség, tűrések és műszaki adatok), valamint ezek ábrázolásai (pl. rajzok és ábrák) csak megközelítőleg irányadóak, kivéve, ha a szerződés szerinti célra való használhatóság megköveteli a pontos megfelelést. Ezek nem garantált minőségi jellemzők, hanem a szállítás vagy szolgáltatás leírásai vagy azonosítói. A kereskedelemben szokásos eltérések és a jogszabályi előírások miatt bekövetkező vagy műszaki fejlesztéseket jelentő eltérések, valamint az alkatrészek egyenértékű alkatrészekkel való cseréje megengedett, amennyiben azok nem rontják a szerződés szerinti felhasználhatóságot.

2. 5 A szállító fenntartja a tulajdonjogát vagy szerzői jogát az általa benyújtott valamennyi ajánlatnak és költségbecslésnek, valamint az ügyfél rendelkezésére bocsátott rajzoknak, illusztrációknak, számításoknak, brosúráknak, katalógusoknak, modelleknek, szerszámoknak és egyéb dokumentumoknak és segédleteknek. A szállító kifejezett hozzájárulása nélkül a megrendelő ezeket a tételeket sem önmagukban, sem tartalmilag nem teheti hozzáférhetővé harmadik személyek számára, nem hozhatja nyilvánosságra, nem használhatja fel saját maga vagy harmadik személyek útján, és nem sokszorosíthatja azokat. A szállító kérésére az ügyfél köteles ezeket a tételeket teljes egészében visszaszolgáltatni a szállítónak, és megsemmisíteni az esetlegesen készített másolatokat, ha a szállítónak a rendes üzletmenet során már nincs rájuk szüksége, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez. Az elektronikusan szolgáltatott adatok szokásos adatmentés céljából történő tárolása nem tartozik ide.

3. Ár és fizetés

3.1 Az árak gyártelepi árra vonatkoznak, kivéve a fuvardíjat, a szállítási és csomagolási költségeket. Az árakhoz hozzáadódik a törvényes mértékű hozzáadottérték-adó. A szerződés megkötése és a megrendelés teljesítése között bekövetkező anyag- vagy munkadíj-emelkedés esetén a szerződő felek jogosultak tárgyalásokat kérni az ár kiigazításáról, kivéve, ha az alábbiakban már konkrét szerződéses rendelkezést hoztak. A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt az ajánlatban kifejezetten nem becsült olyan szolgáltatásokról, amelyek véleménye szerint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások, valamint a Megrendelő kérésére végzett szolgáltatások külön díjazásban részesülnek. Ez különösen az összeszereléssel kapcsolatban felmerülő minden munkára vonatkozik. Az árak a normál munkaidőre (hétfőtől péntekig 7-17 óráig) és a munkavégzésre vonatkoznak. A túlórák, éjszakai, vasárnapi és ünnepnapi órák, valamint a nehéz körülmények között végzett munka esetén a tényleges munkabérhez a megfelelő pótdíjakat kell hozzáadni.

3.2. Ha a felek a 3.1. ponttól eltérően kifejezetten megállapodnak a házhozszállításban, az akkor megállapított ár tartalmazza a fuvardíjat vagy szállítási költséget és a csomagolást, és a megrendelésben megadott címre kell szállítani. Ez nem jelenti a szállítási kockázat átvállalását. A sérülés vagy véletlen elvesztés kockázata a szállító személynek történő átadáskor száll át a vevőre. Minden más tekintetben a 3.1. pont rendelkezései változatlanul érvényesek.

3.3 A számla összegét tíz naptári napon belül, levonás nélkül kell kifizetni, kivéve, ha írásban másként nem állapodtak meg. A fizetés időpontjára a szállító általi kézhezvétel dátuma az irányadó. Ha a Megrendelő nem fizet az esedékességkor, a kintlévőségek után az esedékesség napjától kezdve évi 9%-os kamatot kell fizetni; a magasabb kamat és további kártérítés követelésének joga késedelem esetén érintetlenül marad. Az átvételi vagy ügyfélváltók csak azok beváltása után minősülnek teljesítettnek; az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat az adós viseli.

3. 4 Az Ügyfél ellenköveteléseivel szembeni beszámítás vagy az ilyen követelések miatti kifizetések visszatartása csak annyiban megengedett, amennyiben az ellenkövetelések nem vitatottak vagy jogerősen megállapítottak, vagy ugyanabból a megrendelésből származnak, amelynek keretében a kérdéses szállítás történt.

3.5 A Szállító csak előleg vagy biztosíték nyújtása ellenében jogosult a még nem teljesített szállításokat vagy szolgáltatásokat teljesíteni vagy nyújtani, ha a szerződés megkötését követően olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek valószínűleg jelentősen csökkentik a Megrendelő hitelképességét, és amelyek következtében a Szállítónak a Megrendelő által az adott szerződéses kapcsolatból (beleértve más egyedi megrendelésekből, amelyekre ugyanaz a keretmegállapodás vonatkozik) eredő, még fennálló követeléseinek kifizetése veszélybe kerül. Amennyiben a Megbízó nem tartja be a fizetési feltételeket, a jelen megrendelésből származó valamennyi fennálló követelés azonnal esedékessé válik. A Szállító által meghatározott ésszerű türelmi idő eredménytelen elteltét követően a Szállító jogosult a szerződést felmondani, a munkát beszüntetni, az eddig teljesített szolgáltatásokat elszámolni és kártérítést követelni.

4. Árkiigazítás

4.1 Általános - Ha a szerződéskötés és a számlázás közötti időszakban ("kiigazítási időszak") a következő szakaszokban (4.2 és 4.3) felsorolt, az árképzés szempontjából releváns árösszetevők ("Árösszetevők") közül egy vagy több, vagy az infláció szintje összességében megváltozik, a 3. szakasz szerint eredetileg kialakított árat a jelen 4. szakasz alapján a végszámlára vonatkozóan az alábbiak szerint kell kiigazítani:

4.1.1. Ha az árösszetevők (pl. a szállított gyártási alkatrészek költségei) közül egyes vagy több változik, akkor e változás alapján komponens-kiigazítást ("árkomponens-kiigazítás") kell végezni, amelyet a végszámlán fel kell tüntetni, majd a teljes árban ("teljes ár") az adott megváltozott árkomponensként kell szerepeltetni;

4.1.2. Ha a jelen 4. §-ban felsorolt inflációs szint változik, a teljes ár megfelelő teljes kiigazítása ("Árkiigazítás") a jelen 4. pont alapján történik;

4.1.3. A teljes árnak a jelen 4.1.2. pont szerinti árkiigazítása esetén a 4.1.1. pont szerint szükséges egyedi árkomponens-kiigazítások nem vehetők figyelembe.

4.2 Inflációs szint

Ha a Szövetségi Statisztikai Hivatal által hivatalosan meghatározott németországi fogyasztói árindex a kiigazítási időszakban több mint 3%-kal változik felfelé vagy lefelé, a teljes ár ennek megfelelően arányosan változik.

4.3 Árösszetevők

4.3.1 Ha a beszerzett, beépítésre kész vásárolt alkatrészek ("Készdarabok") vagy a gyártandó vásárolt alkatrészek előállításához szükséges nyersanyagok ("Készdarabok"), így különösen, de nem kizárólagosan a lemezek, lemezek, rudak, csövek, szögacélok és laposacélok ("Nyersanyagok") ára (Készdarabok, (Készalkatrészek, Készalkatrészek és Nyersanyagok együttesen a "Beszállítói Alkatrészek"), az Európai Központi Bank által a kiigazítási időszakban közzétett amerikai dollár referencia-kamatlábának ("Dollárvásárlás") 5%-nál nagyobb mértékű felfelé vagy lefelé történő ingadozása miatt, az árrészek megfelelő arányos kiigazítására kerül sor.

4.3.2. Ha a (4.3.1. pont szerinti) olyan beszállítói alkatrészek ára, amelyek nem dollárban fizetendők, és amelyek esetében nincs lehetőség árrögzítéssel járó keretmegállapodásra, a kiigazítási időszakban több mint 5 %-kal felfelé vagy lefelé változik, akkor az árösszetevő arányosan megfelelő kiigazítására kerül sor.

4.3.3. Ha a külső felületek, így különösen, de nem kizárólagosan a horganyzás, eloxálás, porszórás vagy nedves festés, vagy a rajzolt alkatrészek ára, illetve azon kész alkatrészek és gyártási alkatrészek ára, amelyekre a szerződés szerint kilogrammonként úgynevezett ötvözési felárat vetnek ki, a beszerzési időszak alatt több mint 5 %-kal felfelé vagy lefelé változik, akkor megfelelő arányos kiigazítást kell végrehajtani, kivéve, ha a 4.3.1. vagy 4.3.2. pontnak megfelelően már végrehajtottak ilyen kiigazítást.

4.3.4. Ha a Szövetségi Földtudományi és Természeti Erőforrásügyi Intézet Német Nyersanyagügynökség (DERA) hivatalosan megállapítja, hogy a gyártott alkatrészek előállításához szükséges nyersanyagok ára (4.3.1. pont) a kiigazítási időszakban több mint 5 %-kal felfelé vagy lefelé változott, akkor az árkomponensek megfelelő kiigazítását kell elvégezni, kivéve, ha a 4.3.1. vagy 4.3.2. pont szerint már megtörtént az ilyen kiigazítás.

4.3.5 If the costs for shipping from the supplier to the end customer ("end customer shipping") or for shipping finished parts (clause 4.3.1.), externally procured parts (clause 4.3.3.) or raw materials (clause 4.3.1.) from the respective supplier to the supplier or the shipping and return shipping of production parts (clause 4.3.1.), amelyeket felületkezelésre vagy befejezésre küldenek be, vagy a Németország és Magyarország között üzemi szállítás keretében szállított alkatrészek ("közbenső szállítás") a kiigazítási időszakban több mint 5 %-kal felfelé vagy lefelé változnak, az árösszetevő ennek megfelelően arányosan változik.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállító logisztikai szolgáltatásainak költségei, amelyek a szállító logisztikai szolgáltatásainak költségei, amelyek bármilyen áru kiszállítására vonatkoznak a komissiózó raktárból a szállító magyarországi telephelyére, a kiigazítási időszak alatt több mint 5 %-kal felfelé vagy lefelé változnak.

5. Szállítás és szállítási idő

5.1 A szállító által ígért szállítási és szolgáltatási határidők és időpontok mindig csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha kifejezetten rögzített határidőt vagy időpontot ígértek vagy állapodtak meg. Ha a szállításban megállapodtak, a szállítási határidők és szállítási időpontok a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy más, a szállítással megbízott harmadik félnek történő átadás időpontjára vonatkoznak, kivéve, ha mi kifejezetten másként rendelkezünk. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás időpontjának a szállításnak a megbízó részére történő átadásának vagy a szállításnak a megbízó telephelyén történő leparkolásának napja tekintendő.

5.2 A Szállító - a Megrendelő mulasztásából eredő jogainak sérelme nélkül - követelheti a Megrendelőtől a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbítását vagy a szállítási és teljesítési időpontok elhalasztását azzal az időtartammal, amely alatt a Megrendelő nem teljesíti a Szállítóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit. Ha a Megrendelő a Szállító felszólítására nem orvosolja haladéktalanul a helyzetet, a Szállító kártérítést követelhet, vagy ésszerű határidőt szabhat a Megrendelőnek a szerződés teljesítésére, és kijelentheti, hogy eláll a szerződéstől, ha a határidő eredménytelenül telik el.

5.3 A Szállító nem felel a szállítás lehetetlenségéért vagy késedelméért, amennyiben azt vis maior vagy más, a szerződés megkötésekor előre nem látható esemény okozta (pl. bármilyen jellegű üzemzavarok, nehézségek az anyag- vagy energiabeszerzésben, szállítási késedelmek, sztrájk, törvényes munkabeszüntetés, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, nehézségek a szükséges hatósági engedélyek megszerzésében, világjárványok vagy járványok, háború és kiterjedt mozgósítások a Szállító székhelye vagy beszállítóinak székhelye szerinti országban, hatósági intézkedések vagy a szállítás elmaradása, a szállító által kötött kongruens fedezeti ügylet ellenére a szállítók hibás vagy késedelmes szállítása), amelyekért a Szállító nem felelős. Amennyiben az ilyen események jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szállító számára a szállítást vagy a teljesítést, és az akadályoztatás nem csak átmeneti jellegű, a szállító jogosult a szerződéstől elállni. Átmeneti akadályok esetén a szállítási vagy szolgáltatási határidőket meg kell hosszabbítani, vagy a szállítási vagy szolgáltatási határidőket az akadály időtartamával és egy ésszerű indulási idővel meg kell halasztani. A Szállító minden esetben - függetlenül attól, hogy az akadályoztatás átmeneti vagy tartós jellegű - haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a szóban forgó esemény bekövetkezéséről. Amennyiben a késedelem miatt a megrendelőtől nem várható el, hogy a szállítást vagy szolgáltatást elfogadja, a szállítóhoz intézett azonnali írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Szállító jogosult az addig felmerült költségeinek megtérítésére.

5.4 A Szállító csak akkor jogosult részszállításokat teljesíteni, ha

- a részszállítás az Ügyfél számára a szerződés szerinti rendeltetés keretein belül használható,

- a fennmaradó megrendelt áru leszállítása biztosított, és

- az Ügyfélnek emiatt nem keletkezik jelentős többletkiadás vagy -költség (kivéve, ha az Eladó vállalja e költségek viselését).

5.5. Ha a Szállító valamely szállítással vagy szolgáltatással késedelembe esik, vagy ha a szállítás vagy szolgáltatás bármilyen okból lehetetlenné válik számára, a Szállító kártérítési felelőssége a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. §-ának megfelelően korlátozott.

6. Teljesítési hely, feladás, csomagolás, kockázatátadás, átvétel

6.1 A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye a Szállító Nyúlon (Magyarország) és Győrben (Magyarország) található termelési telephelyeinek egyike, az adott megrendelési helynek megfelelően, vagy - eltérő rendelkezés hiányában - a Szállító Prien am Chiemsee-i székhelye. Amennyiben a Szállító a telepítésért is felelős, a teljesítés helye az a hely, ahol a telepítésre sor kerül.

6.2 A szállítás módja és a csomagolás a szállító kötelességtudó mérlegelésétől függ.

6.3 Ha az áru szállításáról megállapodtak, a kockázat legkésőbb a szállítási tételnek a szállítmányozó, fuvarozó vagy a szállítás elvégzésére kijelölt egyéb harmadik személy részére történő átadásakor (ahol a rakodás megkezdése a meghatározó) száll át az Ügyfélre. Ha a feladás vagy az átadás olyan körülmény miatt késik, amelynek oka az Ügyfélben rejlik, a kockázat attól a naptól kezdve száll át az Ügyfélre, amikor a szállítási tárgy készen áll a feladásra, és a Szállító erről az Ügyfelet értesítette.

6.4 A kockázatátadás utáni tárolási költségeket az Ügyfél viseli. A szállító általi raktározás esetén a raktározási költségek a raktározandó szállítási tételek (nettó) számlaösszegének (0,25) %-a a lejárt hétenként. A további vagy alacsonyabb tárolási költségek követelésének és bizonyításának jogát fenntartjuk.

6. 5 A szállítmányt a Szállító csak a Megrendelő kifejezett kérésére és költségére biztosítja lopás, törés, szállítás, tűz- és vízkár vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen.

6.6 Amennyiben az elfogadásra sor kerül, az eladási tárgy akkor tekinthető elfogadottnak, ha

- a szállítást, és ha a szállító a beszereléssel is tartozik, akkor a beszerelés befejeződött,

- a Szállító erről a 6. § (6) bekezdése szerinti vélelmezett elfogadásra való hivatkozással értesítette az Ügyfelet, és kérte az Ügyfelet az áru átvételére,

- 14 munkanap telt el a kiszállítás vagy telepítés óta, vagy az ügyfél megkezdte a megvásárolt termék használatát (pl. üzembe helyezte a szállított rendszert), és ebben az esetben 7 munkanap telt el a kiszállítás vagy telepítés óta, és

- az Ügyfél nem vette át az átvételt az említett határidőn belül a Szállítónak bejelentett hibától eltérő okból, amely a megvásárolt termék használatát lehetetlenné teszi, vagy azt jelentősen károsítja.

7. Jótállás, anyaghibák

7.1 A szavatosság alábbi korlátozásai nem vonatkoznak a Megrendelőnek az élet, a test vagy az egészség sérüléséből, illetve a Szállító vagy annak közreműködői szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből eredő kártérítési igényeire. A jótállási idő az 5.1. pont szerinti átadás napjától, vagy ha átvételre van szükség, az átvétel napjától számított egy év.

7.2 A leszállított tételeket az Ügyfélnek vagy az Ügyfél által kijelölt harmadik félnek történő átadás után azonnal gondosan meg kell vizsgálni. A nyilvánvaló hibák vagy egyéb olyan hibák tekintetében, amelyek az azonnali, gondos vizsgálat során felismerhetőek lettek volna, úgy kell tekinteni, hogy azokat a Megrendelő jóváhagyta, ha a Szállító a szállítást követő 14 munkanapon belül nem kap írásbeli hibabejelentést. Az egyéb hibák tekintetében a szállítási tételeket a megrendelő által jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szállítóhoz a hiba észlelésének időpontjától számított 7 munkanapon belül nem érkezik hibabejelentés; ha azonban a hiba már a rendeltetésszerű használat során korábban is észlelhető volt, a hibabejelentési határidő kezdetére ez a korábbi időpont az irányadó. Megalapozott hibabejelentés esetén a szállító a legkedvezőbb szállítási útvonal költségeit megtéríti; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a költségek azért emelkednek, mert a szállítási tárgy a rendeltetésszerű használat helyétől eltérő helyen található. Ha a szállítási tárgy a végfelhasználó vagy más harmadik fél telephelyén található, a szállító csak a legkedvezőbb szállítási útvonal költségeit viseli a megrendelő székhelyétől a szállító székhelyéig. Minden további költség a Megrendelőt terheli.

7.3 A szállított tételek lényeges hibája esetén a Szállító először köteles és jogosult a hibát kijavítani vagy csereszállítást végezni, saját belátása szerint ésszerű határidőn belül. A kijavítás vagy a pótlás sikertelensége, azaz lehetetlensége, ésszerűtlensége, megtagadása vagy indokolatlan késedelme esetén a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű mértékben csökkentheti a vételárat.

7.4 Ha a hiba a Szállító hibájából következik be, az Ügyfél a 9. pontban meghatározott feltételek szerint kártérítést követelhet.

7.5 Más gyártók alkatrészeinek olyan hibái esetén, amelyeket a Szállító licenc- vagy ténybeli okokból nem tud orvosolni, a Szállító saját belátása szerint a gyártókkal és beszállítókkal szemben a Megbízó számlájára érvényesíti szavatossági igényeit, vagy azokat a Megbízóra engedményezi. Ilyen hibák esetén a Szállítóval szembeni szavatossági igények csak akkor állnak fenn az egyéb feltételek mellett és a jelen általános szállítási feltételek szerint, ha a fent említett igények jogi érvényesítése a gyártóval és a szállítóval szemben sikertelen volt vagy hiábavaló, pl. fizetésképtelenség miatt. A jogvita időtartamára az Ügyfélnek a Szállítóval szemben fennálló vonatkozó szavatossági igényei elévülési ideje felfüggesztésre kerül.

7.6 A jótállás nem érvényes, ha az Ügyfél az Eladó hozzájárulása nélkül módosítja vagy harmadik féllel módosítatja a szállított terméket, és a hiba kijavítása ennek következtében lehetetlenné vagy ésszerűtlenül nehézzé válik. Minden esetben az Ügyfél viseli a módosításból eredő hiba kijavításának többletköltségeit.

7.7 Az Ügyféllel egyedi esetekben egyeztetett használt tárgyak szállítása az anyaghibákra vonatkozó szavatosság kizárásával történik.

7.8 A szállító hegesztési munkáit kizárólag a DIN EN ISO 5817 C értékelési csoportjának megfelelően kell elvégezni. Ha a hegesztési munkát a DIN EN ISO 5817 B értékelési csoportja szerint kell elvégezni, vagy olyan kivitelezési osztályok szerint, amelyek szabványa nem felel meg a DIN EN ISO 5817 C értékelési csoportjának, a megrendelő köteles erről a megrendelés előtt vagy annak leadásakor a szállítót kifejezetten és külön (szöveges formában) tájékoztatni. Ha a megrendelő nem tesz eleget a magasabb értékelési csoportra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, és ezért a DIN EN ISO 5817 C értékelési csoportnál magasabb értékelési csoport követelményét a szállító nem veszi figyelembe, a hegesztési munka DIN EN ISO 5817 C értékelési csoport szerinti kivitelezése nem minősül olyan lényeges hibának, amely a megrendelőt feljogosítja a szavatossági jogok érvényesítésére.

8. Felelősség a vétkességből eredő károkért

8.1 A Szállító kártérítési felelőssége a jogalapra való tekintet nélkül, különösen a lehetetlenség, késedelem, hibás vagy helytelen szállítás, szerződésszegés, a szerződéses tárgyalások során elkövetett kötelezettségszegés és a deliktum miatt, a jelen 9. pont szerint korlátozott, amennyiben a vétkesség minden esetben releváns.

8.2 A Szállító nem felel a szervei, törvényes képviselői, alkalmazottai vagy egyéb közreműködői részéről elkövetett egyszerű gondatlanság esetén, amennyiben ez nem jár a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegésével. A lényeges szerződéses kötelezettségek a szállítási tárgy határidőben történő leszállításának és üzembe helyezésének kötelezettsége, annak jogcímhibáktól való mentessége, valamint olyan lényeges hibák, amelyek a funkcionalitást vagy a használhatóságot több mint jelentéktelen mértékben rontják, továbbá olyan tanácsadási, védelmi és őrzési kötelezettségek, amelyek célja, hogy az Ügyfél a szállítási tárgyat a szerződésnek megfelelően használhassa, vagy amelyek célja az Ügyfél személyzetének életének és testi épségének védelme, illetve az Ügyfél vagyonának jelentős károktól való megóvása.

8.3 Amennyiben a Szállító a 9.2. pont szerint érdemi kártérítési felelősséggel tartozik, ez a felelősség azokra a károkra korlátozódik, amelyeket a Szállító a szerződéskötéskor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott, vagy amelyeket a kellő gondossággal előre kellett volna látnia. A szállítási tárgy hibájából eredő közvetett károk és következményes károk szintén csak annyiban jogosultak kártérítésre, amennyiben a szállítási tárgy rendeltetésszerű használata esetén az ilyen károkkal tipikusan számolni kell. A jelen (3) bekezdés fenti rendelkezései nem alkalmazandók a Szállító vezető testületeinek tagjai vagy vezető beosztású alkalmazottai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén.

8.4 A fenti felelősségkizárások és -korlátozások ugyanilyen mértékben érvényesek a szállító szervei, törvényes képviselői, alkalmazottai és egyéb közreműködői javára.

8.5 Amennyiben a Szállító műszaki információt nyújt vagy tanácsadói minőségben jár el, és ez az információ vagy tanácsadás nem része az általa szerződésszerűen vállalt szolgáltatási körnek, ez díjmentesen és minden felelősség kizárásával történik.

8.6 A jelen 9. pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a Szállító szándékos magatartásért, garantált tulajdonságokért, élet, testi épség vagy egészség sérüléséért vagy a termékfelelősségi törvény alapján fennálló felelősségére.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1 Az alább elfogadott tulajdonjog-fenntartás a Szállítónak a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi, a szerződő felek között fennálló szállítási kapcsolatból eredő jelenlegi és jövőbeni követelésének biztosítására szolgál (beleértve az erre a szállítási kapcsolatra korlátozott folyószámla-kapcsolatból származó egyenlegköveteléseket is).

9.2 A Szállító által az Ügyfélnek szállított áruk a Szállító tulajdonában maradnak az összes biztosított követelés teljes kifizetéséig. Az áruk, valamint a következő rendelkezések szerint a helyükbe lépő, tulajdonjog-fenntartással érintett áruk a továbbiakban "tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk".

9.3 A Szállító a lefoglalt árukat az Ügyfél számára ingyenesen tárolja.

9.4 Az Ügyfél jogosult a fenntartott árukat a szokásos üzletmenetben feldolgozni és értékesíteni a realizálásig (9. pont). Zálogjog és biztosítéki célú átruházás nem megengedett.

9.5 Ha a fenntartott árukat elválaszthatatlanul összekeverik más, nem a Szállító tulajdonát képező tárgyakkal, a Szállító a fenntartott árunak a többi összekevert tárgyhoz viszonyított értékének arányában szerez társtulajdont az új dologban. A német polgári törvénykönyv (BGB) 947. §-ától eltérően a Szállító akkor is arányos tulajdonrészt szerez, ha a Megrendelő dolga fő dolognak tekintendő.

9.6 A tulajdonjog-fenntartással terhelt áruk továbbértékesítése esetén a Megrendelő ezennel biztosítékként a Szállítóra engedményezi az ebből eredő, harmadik személlyel szembeni követeléseket, beleértve minden járulékos jogot. Ugyanez vonatkozik a fenntartott áruk helyébe lépő vagy egyébként a fenntartott árukkal kapcsolatban felmerülő egyéb követelésekre is, mint például a biztosítási követelésekre vagy az elvesztés vagy megsemmisülés esetén fennálló kártérítési igényekre. A Szállító visszavonhatóan felhatalmazza az Ügyfelet, hogy a Szállítóra engedményezett követeléseket saját nevében behajtsa. A beszállító ezt a behajtási felhatalmazást csak realizálás esetén vonhatja vissza.

9.7. Ha harmadik személyek a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukhoz - különösen lefoglalás útján - hozzáférnek, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni őket a Szállító tulajdonjogáról, és erről tájékoztatni a Szállítót annak érdekében, hogy a Szállító érvényesíthesse tulajdonjogát. Ha a harmadik fél nem képes megtéríteni a Szállítónak az ezzel kapcsolatban felmerült bírósági vagy peren kívüli költségeket, akkor az Ügyfél felel ezekért a Szállítóval szemben.

9.8 A szállító köteles a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat, valamint az azokat helyettesítő tételeket vagy követeléseket részben felszabadítani, amennyiben azok értéke több mint 50%-kal meghaladja a biztosított követelések összegét. Az ezt követően felszabadítandó tételek kiválasztása a szállító mérlegelési jogkörébe tartozik.

9.9 Ha a Szállító a Vevő szerződésszegése - különösen a fizetési késedelem - miatt részben vagy egészben eláll a szerződéstől, a Szállító jogosult a tulajdonjog fenntartása alapján a fenntartott áru visszaszolgáltatását követelni.

10. Záró rendelkezés

10.1 Ha az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, vagy ha a Német Szövetségi Köztársaságban nincs általános illetékességi helye, akkor az Eladó és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatból eredő jogviták tekintetében az Eladó választása szerint Rosenheim vagy az Ügyfél székhelye az illetékes bíróság. Ilyen esetekben azonban Rosenheim a kizárólagos joghatósági hely a Szállítóval szembeni keresetekre. A kizárólagos illetékességre vonatkozó kötelező törvényi rendelkezéseket ez a rendelkezés nem érinti.

10.2 A Szállító és az Ügyfél közötti szerződésekre a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával. A jogválasztás korlátozására és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságára vonatkozó törvényi rendelkezések érintetlenül maradnak.

10.3 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, vagy a szerződés hiányosságot tartalmaz, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához legközelebb álló érvényes rendelkezést kell elfogadottnak tekinteni. A joghézag pótlása érdekében azokat a rendelkezéseket kell elfogadottnak tekinteni, amelyekben a felek a szerződés gazdasági céljainak és a jelen általános szállítási feltételek céljának megfelelően megállapodtak volna, ha a joghézagról tudtak volna.

Általános vásárlási feltételek

1. A Megrendelő feltételeinek érvényessége

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az üzleti partnereinkkel és beszállítóinkkal ("Eladó") fennálló valamennyi, ingóságok ("Áru") értékesítésére és/vagy szállítására vonatkozó üzleti kapcsolatra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az Eladó maga állítja-e elő az árut, vagy beszállítóktól vásárolja azt (BGB 433, 650 §§). Az ÁSZF csak akkor alkalmazandó, ha a Szállító vállalkozó (BGB 14. §), közjogi jogi személy vagy közjogi különalap.

1.2 Eltérő megállapodás hiányában az ÁSZF a Vevő megrendelésének időpontjában érvényes változatban, vagy minden esetben az Eladóval legutóbb szöveges formában közölt változatban, keretmegállapodásként a hasonló jövőbeli szerződések esetében is alkalmazandó, anélkül, hogy minden egyes esetben újra hivatkoznunk kellene rá.

1.3 A jelen ÁSZF kizárólagosan alkalmazandó. Az Eladó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételei csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben és amennyiben azok alkalmazásához írásban kifejezetten hozzájárultunk. Ez a hozzájárulási kötelezettség minden esetben érvényes, például akkor is, ha az Eladó a megrendelés visszaigazolásával összefüggésben hivatkozik az ÁSZF-jeire, és mi ezt kifejezetten nem kifogásoljuk.

1. 4 Az Eladónak a szerződéssel kapcsolatos, jogilag releváns nyilatkozatait és értesítéseit (pl. határidők kitűzése, emlékeztetők, elállás) írásban kell megtennie. Az írásbeli forma a jelen ÁSZF értelmében írásbeli és szöveges formát (pl. levél, e-mail, fax) foglal magában. A törvényes alaki követelmények és a további bizonyítás, különösen a nyilatkozattevő jogszerűségével kapcsolatos kétségek esetén, változatlanul fennmaradnak.

1. 5 Minden levelezésben fel kell tüntetni a rendelésszámot, a cégszámot és az ügyfélszámot. Ha más megállapodásokban, pl. keretmegállapodásokban, a szállításra vonatkozó ügyeletben állapodtak meg, a szállításnak azonnal ügyeletben kell történnie.

1. 6 A jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságára való hivatkozások csak tisztázó célúak. A jogszabályi rendelkezések tehát ilyen pontosítás nélkül is alkalmazandók, kivéve, ha azokat a jelen ÁSZF közvetlenül módosítja vagy kifejezetten kizárja.

2. Sorrend

Az egyedi megállapodások (pl. szállítási keretmegállapodások, minőségbiztosítási megállapodások) és a megrendelésünkben szereplő részletek elsőbbséget élveznek az ÁSZF-el szemben. Kétség esetén a kereskedelmi záradékokat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által közzétett Incoterms® szerint kell értelmezni, a szerződéskötés időpontjában érvényes változatban.

Ezért kétség esetén a kölcsönös szolgáltatások típusát és terjedelmét illetően a következő fontossági sorrend érvényesül:

  • a rendelet rendelkezései;
  • adott esetben keretmegállapodás;
  • a jelen Általános Vásárlási Feltételek;
  • a megrendelőlevél szerinti műszaki leírás;
  • az általános előírásoknak és a vevő szabványainak;
  • általános előírások.

3. A szerződés megkötése

3.1 Megrendelésünk legkorábban az írásbeli benyújtáskor vagy visszaigazoláskor tekintendő kötelező érvényűnek. A megrendeléshez kapcsolódó szóbeli kiegészítő megállapodások csak akkor kötelezőek, ha a vevő azokat írásban megerősíti. Ez vonatkozik az utólagos módosításokra vagy kiegészítésekre is.

3.2 Az Eladónak pontosan be kell tartania az ajánlatban szereplő specifikációkat és a megkeresés megfogalmazását. Az Eladó köteles az ajánlatkéréstől való eltérésekre, a nyilvánvaló hibákra (pl. helyesírási és számítási hibákra) és a megrendelés hiányosságaira, beleértve a megrendelési dokumentumokat is, az elfogadás előtt javítás vagy kiegészítés céljából felhívni a figyelmünket; ellenkező esetben a szerződés nem tekinthető megkötöttnek. Az ajánlatot díjmentesen kell megtenni.

3.3 Az Eladó köteles a megrendelésünket 5 napon belül írásban visszaigazolni.

3.4 A késedelmes elfogadás új ajánlatnak minősül, és megköveteli az általunk történő elfogadást.

4. Szállítási idő és szállítási késedelem

4. 1 Az általunk a megrendelésben megadott szállítási határidő kötelező érvényű. Az eladó köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni minket, ha olyan körülmények merülnek fel vagy válnak nyilvánvalóvá, amelyek arra utalnak, hogy a megállapított szállítási határidő nem tartható.

4.2 Ha az Eladó nem teljesít, vagy nem teljesít a vállalt szállítási határidőn belül, vagy késedelembe esik, jogaink - különösen az elállásra és a kártérítésre vonatkozó - a törvényi rendelkezések szerint alakulnak. A (3) bekezdés rendelkezései nem érintik a fentieket.

4.3 Ha az Eladó késedelembe esik, a késedelemmel okozott kárunkért - a további törvényes követeléseken túlmenően - a nettó ár 1%-ának megfelelő átalány-kártérítést követelhetünk teljesített naptári hetenként, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított áru nettó árának 10%-át. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb kár bizonyítása mellett döntsünk. Az eladó fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy egyáltalán nem, vagy csak lényegesen kisebb kár keletkezett.

5. Teljesítés, szállítás, kockázatátadás, átadás-átvétel elmulasztása

5.1 Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem jogosult arra, hogy az általa teljesítendő teljesítést harmadik személyekkel (pl. alvállalkozókkal) végeztesse el. Írásos hozzájárulásunk esetén az Eladó köteles a harmadik személyeket az általa vállalt feladatok tekintetében kötelezni, és gondoskodni az általa velünk szemben vállalt kötelezettségek teljesítéséről. Az Eladó viseli a beszerzési kockázatot a szolgáltatásaiért, kivéve, ha egyedi esetekben másként nem állapodtak meg (pl. készletre való korlátozás).

5.2 A szállítás Németországon belül "szabad házhoz" történik a megrendelésben megadott helyre. Ha a rendeltetési hely nincs megadva, és nincs más megállapodás, a szállítás Prien am Chiemsee-i telephelyünkre történik. Az adott rendeltetési hely egyben a teljesítés helye is a szállítás és minden későbbi teljesítés (szállítási kötelezettség) tekintetében.

5. 3 A szállítmányt szállítólevélnek kell kísérnie, amely tartalmazza a dátumot (kiállítás és feladás), a szállítmány tartalmát (cikkszám és mennyiség) és a megrendelésünk azonosítóját (dátum és szám). Ha a szállítólevél hiányzik vagy hiányos, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő feldolgozási és fizetési késedelmekért. A szállítólevéltől elkülönítve kell elküldeni nekünk a megfelelő, azonos tartalmú feladóvevényt. A téves szállítási útvonalból eredő költségeket az eladó viseli, ha a szállítás téves útvonalát az ő felelőssége terheli.

5.4 A dolog véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a teljesítés helyén történő átadáskor száll át ránk. Ha az átvételben megállapodtak, ez a kockázat átadás-átvétel szempontjából döntő. Minden más tekintetben az átvétel esetén is a törvényes munkaszerződési rendelkezések megfelelően alkalmazandók. Ha az átvétellel késedelembe esünk, ez az átadással vagy átvétellel egyenértékűnek minősül.

6. Végrehajtás, környezetvédelem, biztonság és minőség

6.1 Eltérő megállapodás hiányában a szállított termékeknek meg kell felelniük a technika mindenkori állásának, különösen az Európában alkalmazandó EK-irányelveknek, az európai szabványoknak és a kiegészítő, alkalmazandó nemzeti szabványoknak és műszaki előírásoknak (EN, VDE, VDI stb.). Az Eladó köteles figyelembe venni a technika elismert szabályait és a mindenkor hatályos törvényi és hatósági előírásokat, valamint a mi üzemeltetési szabályainkat és előírásainkat.

6.2. A gépeket és a műszaki munkaeszközöket a géprendelet szerinti használati utasítással és EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell ellátni.

6.3 Veszélyes anyagok szállítása esetén a termékinformációkat, különösen a biztonsági adatlapokat időben, még a szállítás előtt rendelkezésünkre kell bocsátani. A rákkeltő anyagok használata az Eladó számára tilos. Adott esetben az Eladónak minőségbiztosítási rendszert kell fenntartania, pl. a DIN EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően. A rendszert konzultációt követően jogosultak vagyunk felülvizsgálni.

7. Árak és fizetési feltételek

7.1 A megrendelésben megadott ár kötelező érvényű. Minden ár, beleértve az összes kedvezményt és felárat is, a törvényes ÁFÁ-val növelt fix ár.

7.2 Hacsak egyedi esetben másként nem állapodtak meg, az ár tartalmazza az Eladó minden szolgáltatását és kiegészítő szolgáltatását (pl. összeszerelés, telepítés), valamint minden járulékos költséget (pl. megfelelő csomagolás, szállítási költségek, beleértve az esetleges szállítási és felelősségbiztosítást).

7.3 A számlákat csak akkor tudjuk feldolgozni, ha azok megfelelnek az 1.6. bekezdésben foglalt előírásoknak. Ha ezen adatok közül egy vagy több hiányzik, és emiatt a szokásos üzletmenet során a feldolgozás késik, a 4. bekezdésben meghatározott fizetési határidők a késedelem időtartamával meghosszabbodnak. A számlákat két példányban kell kiállítani, és a megrendelést követően külön-külön kell elküldeni a megfelelő számlázási címre.

7.4 A megállapodás szerinti ár a teljes szállítástól és teljesítéstől (beleértve a megállapodás szerinti átvételt is), valamint a megfelelő számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes. Ha 14 naptári napon belül fizetünk, az Eladó 3% kedvezményt biztosít számunkra a számla nettó összegéből. Banki átutalás esetén a fizetés akkor minősül időben teljesítettnek, ha átutalási megbízásunk a fizetési határidő lejárta előtt beérkezik bankunkhoz; a fizetési folyamatban részt vevő bankok által okozott késedelmekért nem vállalunk felelősséget. A teljesített kifizetések nem tekinthetők az áru feltétel nélküli elfogadásának, és a számla ellenőrzésének függvényében történnek.

7.5 Nem tartozunk késedelmi kamattal. A fizetési késedelemre a törvényes rendelkezések vonatkoznak.

7. 6 A törvényben meghatározott mértékben jogosultak vagyunk beszámítási és visszatartási jogokra, valamint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos védekezésre. Különösen jogosultak vagyunk visszatartani az esedékes kifizetéseket mindaddig, amíg az Eladóval szemben a hiányos vagy hibás teljesítésből eredő követeléseink fennállnak.

7.7 Az Eladó csak jogerősen megállapított vagy nem vitatott ellenkövetelések alapján jogosult beszámításra vagy visszatartásra.

8. Titoktartás és tulajdonjog fenntartása

8. 1 Fenntartjuk az illusztrációk, tervek, rajzok, számítások, végrehajtási utasítások, termékleírások és egyéb dokumentumok tulajdon- és szerzői jogait. Ezeket a dokumentumokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szabad felhasználni, és a szerződés teljesítése után vissza kell szolgáltatni nekünk. A dokumentumokat a szerződés megszűnése után is titokban kell tartani harmadik személyekkel szemben. A titoktartási kötelezettség csak akkor és annyiban szűnik meg, ha és amennyiben a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt ismeretek általánosan ismertté váltak. Különleges titoktartási megállapodások és a titok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések nem érintik a titoktartási kötelezettséget.

8.2 A fenti rendelkezés értelemszerűen vonatkozik az anyagokra és anyagokra (pl. szoftverek, kész- és félkész termékek), valamint azokra a szerszámokra, sablonokra, mintákra és egyéb tárgyakra, amelyeket az Eladó rendelkezésére bocsátunk gyártás céljából. Az ilyen rendelkezésre bocsátott tárgyakat - amíg nem kerülnek feldolgozásra - az Eladó költségén elkülönítve kell tárolni, és ésszerű mértékben biztosítani kell megsemmisülés és elvesztés ellen. A rendelkezésre bocsátott tárgyak elvesztéséért vagy megrongálódásáért az Eladó felel.

8.3 Az Eladó által szállított tételek bármilyen feldolgozását, keverését vagy kombinálását (további feldolgozását) számunkra végzi. Ugyanez vonatkozik az általunk szállított áruk további feldolgozása esetén is, így mi minősülünk gyártónak, és legkésőbb a törvényi előírásoknak megfelelő további feldolgozáskor tulajdonjogot szerzünk a termékre. Ha az áruk úgy keverednek, hogy az eladó tételét kell fő tételnek tekinteni, akkor úgy kell tekinteni, hogy az eladó a tulajdonjogot arányosan átruházza ránk.

8.4 Az áru tulajdonjogának ránk történő átruházása feltétel nélkül és az ár megfizetésére való tekintet nélkül történik. Ha azonban egyedi esetben elfogadjuk az eladónak a vételár megfizetésétől függő tulajdonjog-átruházásra vonatkozó ajánlatát, az eladó tulajdonjog-fenntartása legkésőbb a leszállított áru vételárának megfizetésével megszűnik. Továbbra is jogosultak maradunk az árut a rendes üzletmenetben továbbértékesíteni, még a vételár kifizetése előtt is, az ebből eredő követelés előzetes engedményezésével (alternatívaként az egyszerű tulajdonjog-fenntartás érvényessége a továbbértékesítésre is kiterjed). Ez kizárja a tulajdonjog-fenntartás minden más formáját, különösen a kiterjesztett tulajdonjog-fenntartást, a továbbadott tulajdonjog-fenntartást és a további feldolgozásra kiterjesztett tulajdonjog-fenntartást.

9. Hibás szállítás

9. 1 A törvényi rendelkezések és - kizárólag a mi javunkra - az alábbi kiegészítések és pontosítások vonatkoznak a mi jogainkra az áru lényeges hibái és jogcímhibái (beleértve a hibás szállítást és a hiányos szállítást, valamint a nem megfelelő összeszerelést/beépítést vagy a hibás utasításokat), valamint az Eladó egyéb kötelességszegései esetén.

9.2 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Eladó felel különösen azért, hogy az áru a kockázat átadásakor a megállapodás szerinti minőséggel rendelkezzen. Mindenesetre azok a termékleírások, amelyek - különösen a megrendelésünkben történő megjelölés vagy hivatkozás révén - az adott szerződés tárgyát képezik, vagy a szerződésbe a jelen ÁSZF-ekkel azonos módon kerültek be, a minőségre vonatkozó megállapodásnak minősülnek. Nem számít, hogy a termékleírás tőlünk, az eladótól vagy a gyártótól származik.

9.3 A digitális elemekkel vagy egyéb digitális tartalommal rendelkező áruk esetében az Eladó minden esetben tartozik a digitális tartalom rendelkezésre bocsátásával és frissítésével, amennyiben ez a (2) bekezdés szerinti minőségi megállapodásból vagy a gyártó vagy annak megbízásából a gyártó egyéb termékleírásaiból, különösen az interneten, a reklámban vagy az áru címkéjén való feltüntetésből következik.

9. 4 A szerződés megkötésekor nem vagyunk kötelesek az árut megvizsgálni, illetve az esetleges hibákról külön érdeklődni. A német polgári törvénykönyv (BGB) 442. § (1) bekezdésének 2. mondatától részben eltérően ezért korlátozás nélkül jogosultak vagyunk a hibaigényre akkor is, ha a hiba a szerződéskötés időpontjában súlyos gondatlanság miatt nem volt ismert számunkra.

9. 5 A kereskedelmi ellenőrzési és hibabejelentési kötelezettségre a törvényi rendelkezések (HGB 377., 381. §§) vonatkoznak, a következő kikötéssel: Az átadáskor történő ellenőrzési kötelezettségünk azokra a hibákra korlátozódik, amelyek a beérkező áruk külső szemle során, a szállítási dokumentumokat is tartalmazó külső szemle során derülnek ki (pl. szállítási kár, hibás szállítás és rövid szállítás), vagy amelyek a minőségellenőrzésünk során szúrópróbaszerűen, mintavételes eljárás során megállapíthatóak, és a szállítás átvételét követő 14 napon belül elvégezhetőek. Ha az átvételben megállapodtak, nincs ellenőrzési kötelezettség. Minden más tekintetben attól függ, hogy az ellenőrzés a rendes üzletmenet során milyen mértékben lehetséges, figyelembe véve az egyedi eset körülményeit. A később felfedezett hibákról való értesítésre vonatkozó kötelezettségünket ez nem érinti. Vizsgálati kötelezettségünk ellenére a reklamációnk (hibabejelentés) akkor minősül késedelem nélkül és időben megtörténtnek, ha azt a felfedezéstől, illetve nyilvánvaló hiba esetén a kézbesítéstől számított 14 napon belül elküldjük.

9. 6 Az utólagos teljesítés magában foglalja a hibás áru eltávolítását és újbóli beszerelését is, feltéve, hogy az árut a hiba feltűnése előtt típusának és rendeltetésszerű használatának megfelelően egy másik dologba építették be vagy egy másik dologhoz rögzítették; a megfelelő költségek (eltávolítási és beszerelési költségek) megtérítésére vonatkozó törvényes igényünket ez nem érinti. Az ellenőrzéshez és az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket, valamint adott esetben a ki- és beszerelési költségeket az Eladó viseli akkor is, ha kiderül, hogy valójában nem volt hiba. A hiba elhárítására vonatkozó jogosulatlan felszólítás esetén fennálló kártérítési felelősségünk nem változik; e tekintetben azonban csak akkor vagyunk felelősek, ha felismertük vagy súlyosan gondatlanul nem ismertük fel, hogy nem állt fenn hiba.

9.7 A törvényes jogaink és az (5) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a következőket kell alkalmazni: Ha az Eladó az általunk meghatározott ésszerű határidőn belül nem teljesíti az utólagos teljesítési kötelezettségét - választási lehetőségünk szerint a hiba kijavításával (utólagos javítás) vagy a hibátlan dolog leszállításával (pótlólagos szállítás) -, akkor a hibát mi magunk is kijavíthatjuk, és az ehhez szükséges költségek megtérítését vagy megfelelő előleget követelhetünk az Eladótól. Ha az eladó utólagos teljesítése meghiúsult vagy számunkra ésszerűtlen (pl. különös sürgősség, az üzembiztonság veszélyeztetése vagy aránytalan kár közvetlen bekövetkezése miatt), nem kell határidőt szabni; az ilyen körülményekről haladéktalanul, lehetőleg előre tájékoztatjuk az eladót.

9.8 Ellenkező esetben, lényeges hiba vagy joghiba esetén jogosultak vagyunk a vételár csökkentésére vagy a szerződéstől való elállásra a törvényi rendelkezéseknek megfelelően. Ezenkívül a törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak vagyunk kártérítést és költségtérítést követelni.

10. Lemondás

Jogunk van elállni a szerződéstől, ha a megrendelt áru felhasználása lehetetlenné válik vagy gazdaságilag jelentősen megnehezül munkaharc, üzemzavar, baleset, háborús esemény, értékesítési stagnálás, hatósági beavatkozás, hasonló események vagy vis maior miatt.

Ha a szerződés egyik fele nem teljesít többé, vagy ha vagyonára fizetésképtelenségi eljárást kérelmeznek, a másik fél jogosult a szerződéstől a nem teljesített rész tekintetében elállni.

11. Szállítói jogorvoslat

11. 1 A jogszabályban meghatározott költségigényeink és a szállítói láncon belüli visszkereseti igényeink (a 478., 445a., 445b. vagy a 445c., 327 (5), 327u. BGB §-ok szerinti szállítói visszkereseti igény) a hibákért való követelések mellett korlátozás nélkül megilletnek bennünket. Különösen jogosultak vagyunk arra, hogy pontosan olyan típusú utólagos teljesítést (javítást vagy cserét) követeljünk az eladótól, amilyennel az adott esetben a vevőnknek tartozunk; digitális elemeket vagy egyéb digitális tartalmat tartalmazó áruk esetében ez a szükséges frissítések biztosítása tekintetében is érvényes. Ez nem korlátozza törvényes választási jogunkat (BGB 439. § (1) bekezdés).

11.2 Mielőtt elismerjük vagy teljesítjük a vevőnk által érvényesített hibaigényt (beleértve a költségek megtérítését a német polgári törvénykönyv (BGB) 445a. § (1), 439. § (2), (3), (6) 2. mondat, 475. § (4) bekezdése alapján), értesítjük az eladót, és kérünk egy írásbeli nyilatkozatot, amelyben röviden ismertetjük a tényállást. Ha ésszerű határidőn belül nem történik meg az indoklással ellátott nyilatkozat, és nem születik békés megoldás, az általunk ténylegesen elismert hibakövetelés úgy tekintendő, hogy az ügyfelünknek jár. Ebben az esetben az eladó köteles az ellenkezőjét bizonyítani.

11.3 A szállítói visszkereseti igényeink akkor is érvényesek, ha a hibás árut egy másik termékkel kombinálták, vagy azt mi, a megrendelőnk vagy egy harmadik fél más módon, pl. beépítéssel, rögzítéssel vagy szereléssel feldolgozta.

12. Termelői felelősség

12.1 Ha az Eladó felelős a termékkárokért, köteles minket mentesíteni a harmadik személyek követelései alól, amennyiben az ok az ő ellenőrzési és szervezeti körébe tartozik, és harmadik személyekkel szemben ő maga felelős.

12.2 Az Eladó kártérítési kötelezettsége keretében a német polgári törvénykönyv (BGB) 683., 670. §-ai alapján megtéríti a harmadik fél által támasztott követelésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerült költségeket, beleértve az általunk végzett visszahívási intézkedéseket is. A visszahívási intézkedések tartalmáról és terjedelméről - amennyiben ez lehetséges és ésszerű - tájékoztatjuk az Eladót, és lehetőséget adunk számára az észrevételek megtételére. A további jogi igények érintetlenül maradnak.

12.3 Eltérő megállapodás hiányában az Eladó köteles személyi sérülésenként/személyi sérülésenként/személyi káronként legalább 2 millió EUR átalányösszegű termékfelelősségbiztosítást kötni és fenntartani.

13. Elévülés

13.1 A szerződő felek kölcsönös követelései a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elévülnek, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.

13.2 A BGB (német polgári törvénykönyv) 438. § (1) bekezdésének 3. pontjától eltérően a hibák miatti igények általános elévülési ideje a kockázatátvételtől számított 3 év. Amennyiben az átvételben megállapodtak, az elévülési idő az átvétellel kezdődik. A 3 éves elévülési idő a joghibákból eredő igényekre is megfelelően alkalmazandó, a harmadik személyeknek az áru átadására vonatkozó dologi igényekre vonatkozó törvényes elévülési idő (BGB 438. § (1) bek. 1. sz. 1. §) érintetlenül marad; továbbá a joghibákból eredő igények semmiképpen sem évülnek el, amíg a harmadik személy - különösen elévülés hiányában - velünk szemben még érvényesítheti a jogát.

13.3 . A hibák miatti igények elévülési ideje a hiba bejelentése és a hiba kijavítása közötti idővel meghosszabbodik. Ha a szállítási/szolgáltatási tárgyat újonnan szállítják, részben vagy egészben követelik vagy kicserélik, a hibaigények elévülési ideje az újonnan szállított, kicserélt vagy teljesen vagy részben kijavított tárgy vagy a megfelelő részleges alkatrész tekintetében a szállítással/átvétellel újrakezdődik.

13. 4 Az adásvételi törvény elévülési határideje - a fenti kiterjesztést is beleértve - a törvényes mértékben vonatkozik minden szerződéses hibakövetelésre. Amennyiben a hiba miatti szerződésen kívüli kártérítési igények is megilletnek bennünket, a rendes törvényes elévülési idő (BGB 195., 199. §§) alkalmazandó, kivéve, ha az adásvételi törvény elévülési határidőinek alkalmazása egyedi esetekben hosszabb elévülési időt eredményez.

14. Jogválasztás és joghatóság

14.1 A jelen ÁSZF-re, valamint a köztünk és az Eladó között fennálló szerződéses kapcsolatra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi egységes jog, különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

14.2 Amennyiben az Eladó a német kereskedelmi törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) értelmében vett kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, a szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvita kizárólagos - ideértve a nemzetközi jogvitát is - bírósági illetékessége a Prien am Chiemsee-i székhelyünk. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az eladó a BGB (német polgári törvénykönyv) 14. §-a értelmében vett vállalkozó. Ugyanakkor minden esetben jogosultak vagyunk arra is, hogy a jelen ÁSZF vagy egy előzetes egyedi megállapodás szerinti szállítási kötelezettség teljesítésének helyén vagy az eladó általános illetékességi helyén is pert indítsunk. Az elsőbbséget élvező törvényi rendelkezések, különösen a kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezések, érintetlenül maradnak.